Bel ons: 0474776783

Privacybeleid

PRIVACYSTATEMENT ARS Driesen

Laatste update: 13 oktober 2022

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Patrick Driesen., met maatschappelijke zetel te Oud Turnhout en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0670.450.934 (hierna: “ARS driesen”).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

ARS Driesen stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

–      Categorie 1, zonder registratie: jouw IP-adres

–      Categorie 2: contactgegevens;

–      Categorie 3: facturatiegegevens;

2.2.      ARS Driesen kan gegevens van jouw (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
– Via serverlogs bij het bezoeken van de website
– Tijdens jouw contactaanvraag en gebruik van de website;

2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

ARS Driesen zal de bij jouw vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

–       Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in pseudoanonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ARS Driesen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

–       Categorie 2: Het beantwoorden van een gestelde contactaanvraag via de website.

–       Categorie 3: De levering en facturatie van door jouw aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jouw gevraagd werd.

U bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van ARS Driesen.

 

3.2.      Direct marketing:

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan ARS Driesen jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. Uitgeschreven contacten worden maandelijks volledig uit de marketing database verwijderd.

ARS Driesen zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ARS Driesen en jouw.

 

Artikel 5 – Waar worden de gegevens verwerkt

Er wordt steeds gewaakt of het verwerken van identificeerbare persoonsgegevens binnen de EER kan plaatsvinden. Wanneer er toch een overdracht gaat plaatsvinden buiten de EER, dan wordt er steeds nagekeken op welke manier passende waarborgen kunnen geïmplementeerd worden (meer info hierover in artikel 12):

 

 

Artikel 6 – Jouw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

6.1.      Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

6.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ARS Driesen. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

6.3.      Recht van verzet:

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

6.4.      Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6.      Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren per e-mail, naar info@arsdriesen.be. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

6.7.      Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

6.8.      Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2.      In geen geval kan ARS Driesen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3.      Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 Artikel 8 – Toegang door derden

9.1.         Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.

9.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

 

Artikel 9 – Links naar andere websites

10.1.         ARS Driesen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop ARS Driesen door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van ARS Driesen.

10.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

ARS Driesen BV
ARS Driesen zorgt voor een professionele aanpak van uw asbest attest tegen competitieve prijzen. Contacteer ons nu om een afspraak te maken.