Bel ons: 0474776783

FACTURATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN ARS DRIESEN

1. Toepassing

Deze facturatie- en betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van ARS DRIESEN BV, ook gekend als Asbest Research Service, met ondernemingsnummer BE0670.450.934 en maatschappelijke zetel te Tijkstraat 23, 2360 Oud-Turnhout, hierna “ARS DRIESEN”. Ze zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen ARS DRIESEN en elke natuurlijke persoon of onderneming in wiens opdracht ARS DRIESEN diensten verleent of goederen levert, al dan niet voor de daadwerkelijke begunstigde daarvan, (hierna “klant”).


2. Online prijsweergave

Alle prijzen weergegeven op de ARS DRIESEN website zijn in EURO en exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. Prijzen zijn steeds indicatief.


3. Offertes en prijzen

ARS DRIESEN bezorgt de klant voor aanvang van de overeenkomst een indicatieve prijsindicatie. De prijs wordt onder meer bepaald in functie van de omvang van het te inspecteren goed, de locatie ervan, de ouderdom en/of de renovatiegraad. De klant verbindt zich ertoe ARS DRIESEN alle gevraagde en eventuele bijkomende relevante informatie te bezorgen om een correcte prijsbepaling mogelijk te maken.

Noodzakelijke kosten zoals dossier- en administratiekosten voor het opvragen van bijkomende informatie bij officiële instanties en de verplichte OVAM retributiekost van 50,00 € exclusief btw per asbestattest worden via de eindfactuur integraal aan de klant doorgerekend.

Ook meerkosten of meerwerken die niet in de offerte zijn opgenomen of voor aanvang van het inspectiebezoek nog niet kunnen worden ingeschat, zoals doch niet beperkt tot: het aantal staalnames en daarbij horende labo-analyses, onvoorziene wachttijden ter plaatse, afwijkende inspectieoppervlakte ten opzichte van de door de klant opgegeven oppervlakte en/of bijkomende inspectiebezoeken en rapportage-uren door tijdelijke onderzoeksbeperkingen of omwille van ontoegankelijkheid van te inspecteren ruimtes/installaties blijven ten laste van de klant en worden afzonderlijk op de factuur vermeld.

Optionele meerkosten voor bijkomende studie- en rapportagekosten worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de klant en in regie aangerekend.

ARS DRIESEN behoudt zich het recht voor haar voorwaarden en prijzen te allen tijde te wijzigen, doch nooit in het nadeel van de verbonden klant. ARS DRIESEN zal de

klant tijdig verwittigen van elke wijziging die een invloed kan hebben op de huidige of een toekomstige overeenkomst, met verzoek om de gewijzigde bepalingen formeel te aanvaarden. ARS DRIESEN behoudt zich ook het recht voor haar prijzen jaarlijks in januari aan te passen aan de wettelijke index van de consumptieprijzen.


4. Betalingstermijnen

In principe worden prestaties en kosten integraal gefactureerd na uitvoering van het inspectiebezoek en dienen facturen binnen de 7 kalenderdagen betaald te worden via overschrijving op rekeningnummer BE92001804454523 tenzij expliciet anders overeengekomen. Afwijkende betaaltermijnen worden steeds op de factuur vermeld.

Het definitieve asbestattest wordt pas via e-mail aan de klant overgemaakt nadat de factuur van ARS DRIESEN werd betaald. In onderling overleg kan in afwachting van de betaling eventueel reeds een voorlopig asbestattest worden bezorgd.

De klant verbindt zich ertoe ARS DRIESEN onmiddellijk te verwittigen in geval van insolventierisico’s zoals schuldbemiddeling, Wet Continuïteit Ondernemingen, vrijwillige vereffening, curatele, beslaglegging, faillissement, overlijden, echtscheiding en andere scenario’s die het respecteren van betaaltermijnen aan ARS DRIESEN in welke mate ook kunnen beïnvloeden, opschorten of verhinderen. De klant bezorgt hierbij de nodige informatie en contactgegevens van betrokken derden.


5. Factuurinvordering bij laattijdige betalingen

Wanneer de klant de gemaakte betaalafspraken niet respecteert, om welke reden dan ook start ARS DRIESEN een invorderingsproces. De factuurinvordering wordt al dan niet uitgevoerd door een aangestelde derde partij zoals een professionele schuldinvorderaar waartoe ARS DRIESEN de nodige persoonsgegevens overmaakt. De klant blijft in elk geval gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten.

Factuurinvordering bij consumenten conform Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht betreffende factuurinvordering bij consumenten.
ARS DRIESEN verzendt een betaalherinnering naar de klant met verzoek om het openstaande bedrag binnen de 14 kalenderdagen te voldoen. Voor deze eerste aanmaning worden geen kosten aangerekend. Bij overschrijding van de termijn worden volgende bedragen opeisbaar:

- Verwijlinteresten volgens art. 5 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties:

https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties

- Eenmalig forfaitair schadebeding

• 20,00 € voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan 150,00 €

• 30,00 € + 10% op het openstaande bedrag in de schijf tussen 150,01€ en 500,00€

• 65,00 € + 5% op het openstaande bedrag in de schijf tussen 500,01€ met een maximum van 2.000,00€

- Forfaitaire aanmaankost van 7,50 € per brief plus portkosten, voor elke brief vanaf de vierde aanmaning per jaar, in geval van regelmatige dienstverlening.

De klant heeft het recht om bijkomende informatie over facturen of een afbetalingsplan te vragen en eventuele schuldbemiddeling te melden alsook om ontvangen facturen te betwisten. Hiertoe dient de klant hiertoe binnen de 14 kalenderdagen een schriftelijke motivatie aan ARS DRIESEN te bezorgen. ARS DRIESEN en of de door haar aangestelde schuldinvorderaars schorten de invorderingsprocedure in dergelijk geval tijdelijk op conform de termijnen in Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht.

Factuurinvordering bij ondernemingen
Voor facturen aan ondernemingen gelden de wettelijke bepalingen inzake factuurinvordering bij handelstransacties, inclusief de bepalingen over verschuldigde interesten volgens art. 5. Wet betalingsachterstand dd. 02/08/2002. Bij laattijdige of onvolledige betaling geldt dat als de klant de betalingsvoorwaarden niet nakomt, er vanaf de vervaldatum van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van toepassing is over het verschuldigde bedrag. Dit schadebeding bedraagt 10% van de hoofdsom met een minimum van 300,00 €, verhoogd met forfaitaire administratiekosten ten bedrage van 12,50 € en nogmaals verhoogd met eventuele bank-, port- en/of transactiekosten (voor zover die van toepassing zijn) en desgevallende rechtsplegingvergoeding.


6. Annulatie en verbrekingsvergoeding

Als er nog geen prestaties werden geleverd, kunnen partijen de opdracht kosteloos annuleren via een schriftelijke melding mits dit minimaal 5 kalenderdagen voor de voorziene datum van het inspectiebezoek gebeurt en op voorwaarde dat er nog geen prestaties werden geleverd of kosten gemaakt. Partijen kunnen in dergelijk geval overeenkomen om de overeenkomst te verbreken of de prestaties uit te stellen naar een andere datum, zonder elkaar verbrekingsvergoeding verschuldigd te zijn.

In geval er reeds prestaties werden geleverd of kosten werden gemaakt of in geval van laattijdige annulatie, is de klant aan ARS DRIESEN betaling verschuldigd voor het reeds gepresteerde werk en de reeds gemaakte kosten, onverminderd het recht van ARS DRIESEN om bijkomende schadevergoeding en/of de volledige nakoming van de overeenkomst, dan wel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Indien het inspectiebezoek om gelijk welke reden niet kan doorgaan op de voorziene datum, zoals doch niet beperkt tot, het niet aanwezig zijn van de klant of diens aangestelde om toegang tot het pand te verschaffen, wordt de volledige prijs voor voorziene prestaties inclusief verplaatsingskosten opeisbaar.


7. Restituties en terugbetalingen aan klant

Conform art. VI.83, 17° WER heeft de klant-consument het recht op een vergoeding indien ARS DRIESEN haar verbintenissen niet nakomt. Deze forfaitaire vergoeding bedraagt 300,00 €.

In geval de klant recht heeft op terugbetaling van reeds betaalde bedragen, bijvoorbeeld omdat er reeds een voorschot werd betaald en de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door overmacht of vrijwillige ontbinding of omdat de klant recht heeft op de hierboven vermelde schadevergoeding, zal ARS DRIESEN de terugbetaling uitvoeren binnen maximum 30 kalenderdagen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor dergelijke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.


8. Geschillen en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering wanneer de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht voor consumenten spelen en een andere recht aanwijzen. Bij gerechtelijke geschillen zijn de (Belgische) rechtbanken van de zetel van ARS DRIESEN bevoegd behalve wanneer de dwingende bepalingen inzake rechtsmacht voor consumentenovereenkomsten van toepassing zijn. Dan zijn de rechtbanken bevoegd zoals aangewezen door het internationale privaatrecht. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform voor online geschillenbeslechting:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

ARS Driesen BV
ARS Driesen zorgt voor een professionele aanpak van uw asbest attest tegen competitieve prijzen. Contacteer ons nu om een afspraak te maken.