Bel ons: 0474776783

ALGEMENE VOORWAARDEN ARS DRIESEN BV

1. Partijen

ARS DRIESEN BV, ook gekend als Asbest Research Service, met ondernemingsnummer BE0670.450.934 en maatschappelijke zetel te Tijkstraat 23, 2360 Oud-Turnhout, alsook de door haar uitgebate websites https://www.arsdriesen.be en https://www.asbestattest.pro/, hierna “ARS DRIESEN”.

en

elke natuurlijke persoon of onderneming in wiens opdracht ARS DRIESEN diensten of goederen levert, al dan niet voor de daadwerkelijke begunstigde, hierna “klant”.

2. Verduidelijkende introductie

ARS DRIESEN is een onafhankelijke en bij OVAM erkende deskundige voor asbestinventarisatie en -verslaggeving conform de Vlaamse milieuwetgeving en het Ministerieel besluit van 1 april 2022 tot goedkeuring van het inspectieprotocol asbestinventarisatie. ARS DRIESEN voert eveneens vrijwillige asbestinventarisatie en de actualisatie ervan uit in het kader van de Federale Codex over Welzijn op het werk (wet 04.08.1996) alsook elke andere vorm van vrijwillige asbestinventarisatie op verzoek van de klant.

3. Definities

Voorwaarden
Alle hieronder vermelde bepalingen én de specifieke bepalingen in het afzonderlijke document “Facturatie- en betalingsvoorwaarden” die hier integraal deel van uitmaken. Hierna “voorwaarden”.

Diensten
Elke vorm van dienstverlening die ARS DRIESEN aan de klant levert zoals, doch niet beperkt tot, asbestinventarisatie inclusief visuele inspectie, staalname en verzending van monsters naar het labo, verslaggeving en adviezen met betrekking tot het beheren of verwijderen van asbesthoudende materialen, inclusief alle nodige administratieve, boekhoudkundige en promotionele processen daarvoor. Hierna “diensten”.

Asbestonderzoek
Elke destructief of niet-destructief onderzoek zoals beschreven in en uit te voeren volgens het wettelijk omschreven inspectieprotocol asbestinventarisatie en de richtlijnen omschreven in het OVAM opdrachtformulier. Hierna “asbestonderzoek”.

Asbestattest
De bevindingen van het asbestinventarisatie-onderzoek worden samengevat in een formeel asbestattest met uniek nummer conform de richtlijnen van OVAM. Het asbestattest omvat onder meer een overzicht van eventueel asbesthoudende materialen, een conclusie “asbestveilig” of “niet-asbestveilig” alsook adviezen om eventueel aanwezige asbesthoudende materialen veilig te beheren of te verwijderen. Hierna “asbestattest”.

Asbestdeskundige
De bekwame en bevoegde personen die in naam van ARS DRIESEN asbestinventarisatie uitvoeren en hiertoe over de nodige kennis en certificatie beschikken. Hierna “asbestdeskundige”.

Staalname
Het proces om monsters te nemen teneinde de verzamelde monsters te laten analyseren door een gespecialiseerd laboratorium. Hierna “staalname”.

Monsters
Het materiaal of residu verzameld tijdens de staalname en dat al dan niet asbest bevat. Hierna “monsters”.

Labo
Een door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) of OVAM erkend asbestlaboratorium voor identificatie van asbest in materialen. Hierna “labo”.

OVAM opdrachtformulier
Het formulier dat de klant ingevuld en ondertekend aan ARS DRIESEN bezorgt om de opdracht te bevestigen. Dit formulier is eveneens raadpleegbaar op de ARS DRIESEN website. Hierna “OVAM opdrachtformulier”.

ARS DRIESEN website
De websites https://www.arsdriesen.be en https://www.asbestattest.pro/ en elk alternatief domein daarvoor, uitgebaat door ARS DRIESEN. Hierna “website”.

4. Toepassing, kennisname en aanvaarding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met ARS DRIESEN in de ruimste zin van het woord. De voorwaarden die gelden, zijn deze die bij aanvang van de overeenkomst werden aanvaard.

ARS DRIESEN stelt de voorwaarden ter beschikking van de klant via haar website en verzoekt de klant uitdrukkelijk om er kennis van te nemen en ze zodoende te aanvaarden. Daarnaast zijn de voorwaarden eveneens op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via e-mail.

De voorwaarden van ARS DRIESEN primeren op eventuele voorwaarden van de klant en bij vertalingen primeert steeds de Nederlandstalige versie. Indien er bepalingen tegenstrijdig zouden zijn met eventuele voorwaarden van de klant, dan komen partijen overeen dat er over de tegenstrijdige bedingen onderhandeld wordt in onderling overleg. Indien partijen in onderling overleg wensen af te wijken van specifieke bepalingen zullen zij hiertoe hun akkoord schriftelijk aan elkaar bevestigen. Eender welke bijkomende of andersluidende afspraak die afwijkt, heeft uitsluitend betrekking op de bepaling(en) waarvan zij afwijkt. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing.

Als een of meerdere bepalingen in strijd zouden zijn met de Belgische wetgeving of nietig, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of nietige bepalingen dienen dan gelezen te worden als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige/nietige bepaling.

5. Aanvang overeenkomst

ARS DRIESEN behoudt zich het recht voor een opdracht te aanvaarden of te weigeren en zal de aanvaarding of weigering aan de klant bevestigen voor aanvang van de overeenkomst.

De klant erkent dat het aan ARS DRIESEN overmaken van een ondertekend OVAM opdrachtformulier geldt als opdrachtbevestiging en als start van de overeenkomst en dat deze actie automatisch de kennisname en aanvaarding van deze voorwaarden alsook van de specifieke bepalingen in het OVAM formulier impliceert. De ondertekenaar, die tekent namens en voor rekening van de klant of begunstigde, wordt verondersteld handtekeningbevoegdheid of minstens mandaat te hebben om de klant te verbinden, bij gebreke waarvan deze op solidaire wijze als verbonden wordt beschouwd.

Afspraken of toezeggingen gemaakt door derde partijen, vertegenwoordigers of personeel van ARS DRIESEN zijn enkel geldig na schriftelijke bevestiging door de bestuurder(s) van ARS DRIESEN.

6. Erkenning en bekwaamheid

ARS DRIESEN is een via COPRO bij OVAM erkende en gecertificeerde asbestdeskundige met procescertificaat nummer ORG-BPC3G zoals vermeld op https://ovam.vlaanderen.be/lijst-procesgecertificeerde-bedrijven. De deskundigen van ARS DRIESEN volgen eveneens de verplichte bijscholingen en zijn derhalve gemachtigd om OVAM conforme asbestattesten op te stellen en deze te registreren in de OVAM databank.

7. Online prijsweergave

Alle prijzen weergegeven op de ARS DRIESEN website zijn in EURO en exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. Prijsweergaven zijn steeds indicatief.

8. Offertes en prijzen

ARS DRIESEN bezorgt de klant voor aanvang van de overeenkomst een indicatieve prijsindicatie. De prijs wordt onder meer bepaald in functie van de omvang van het te inspecteren goed, de locatie ervan, de ouderdom en/of de renovatiegraad. De klant verbindt zich ertoe ARS DRIESEN alle gevraagde en eventuele bijkomende relevante informatie te bezorgen om een correcte prijsbepaling mogelijk te maken.

Noodzakelijke kosten zoals dossier- en administratiekosten voor het opvragen van bijkomende informatie bij officiële instanties en de verplichte OVAM retributiekost van 50,00 € exclusief btw per asbestattest worden via de eindfactuur integraal aan de klant doorgerekend.

Ook meerkosten of meerwerken die niet in de offerte zijn opgenomen of voor aanvang van het inspectiebezoek nog niet kunnen worden ingeschat, zoals doch niet beperkt tot: het aantal staalnames en daarbij horende labo-analyses, onvoorziene wachttijden ter plaatse, afwijkende inspectieoppervlakte ten opzichte van de door de klant opgegeven oppervlakte en/of bijkomende inspectiebezoeken en rapportage-uren door tijdelijke onderzoeksbeperkingen of omwille van ontoegankelijkheid van te inspecteren ruimtes/installaties blijven ten laste van de klant en worden afzonderlijk op de factuur vermeld.

Optionele meerkosten voor bijkomende studie- en rapportagekosten worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de klant en in regie aangerekend.

ARS DRIESEN behoudt zich het recht voor haar voorwaarden en prijzen te allen tijde te wijzigen, doch nooit in het nadeel van de verbonden klant. ARS DRIESEN zal de

klant tijdig verwittigen van elke wijziging die een invloed kan hebben op de huidige of een toekomstige overeenkomst, met verzoek om de gewijzigde bepalingen formeel te aanvaarden. ARS DRIESEN behoudt zich ook het recht voor haar prijzen jaarlijks in januari aan te passen aan de wettelijke index van de consumptieprijzen.

9. Onderzoeksmethode en staalname

Een inspectiebezoek omvat een visuele inspectie, het nemen van foto’s (met respect voor de privacy van de eigenaar/bewoner/gebruiker van het pand) en staalname van wettelijke verplichte monsters (bijvoorbeeld van pleisterwerk en dakbedekking zoals roofing), alsook bijkomende staalname uit verdachte materialen of materialen die om andere redenen interessant zijn omdat ze de globale asbestscore kunnen beïnvloeden. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of materialen asbesthoudend zijn of niet. Het staat de asbestdeskundige daarom vrij om naar eigen goeddunken te bepalen welke staalnames nodig en wenselijk zijn om een correct asbestattest op te stellen.

Staalname gebeurt volgens het inspectieprotocol asbestinventarisatie dat beschrijft welke verplichte handelingen een asbestdeskundige moet uitvoeren tijdens de asbestinventarisatie. Dit gebeurt steeds zodanig dat het normale gebruik van het gebouw niet in het gedrang komt. Het monsterpunt wordt ook door de asbestdeskundige gefixeerd of ingekapseld zodat er geen risico is op blootstelling aan eventueel asbesthoudend materiaal is tijdens de staalname.

De klant verbindt zich ertoe de nodige informatie en documenten beschikbaar te stellen vóór of uiterlijk bij aanvang van het inspectiebezoek. Dit zijn onder meer bewijsdocumenten en aankoopfacturen met gedetailleerde omschrijving van uitgevoerde renovatiewerken. Indien deze documenten voorgelegd worden, kan het aantal staalnames mogelijks beperkt worden. Bijvoorbeeld indien de woning NA 2001 herpleisterd werd, is er mogelijks geen staalname van het pleisterwerk nodig. ARS DRIESEN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te evalueren in welke mate de beschikbaar gestelde documenten afdoende zijn om het aantal staalnames al dan niet te beperken of uit te breiden. ARS DRIESEN is geenszins verplicht om prestaties of staalnames uit te stellen indien de klant dergelijke documenten niet tijdig kan voorleggen.

ARS DRIESEN voert staalname zoveel mogelijk uit op discrete plaatsen en zal slechts het strikt noodzakelijke minimum aan monsters verzamelen om labo analyse mogelijk te maken. Indien de klant of diens aangestelde(n) ter plaatse aanwezig zijn, wordt de locatie van de staalnames zo veel mogelijk in onderling overleg bepaald.

De klant geeft ARS DRIESEN de uitdrukkelijke toestemming om alle nodige staalnames uit te voeren. Bij weigering van een of meerdere staalnames kan ARS DRIESEN de weigering expliciet in het asbestattest vermelden. De klant vrijwaart ARS DRIESEN in elk geval van elke aanspraak voor schade ten gevolge van staalname.

10. Labo analyse

ARS DRIESEN heeft de vrije keuze bij welk onafhankelijk en door FOD WASO of OVAM erkend asbestlaboratorium ze monsters laat analyseren.

11. Asbestattest

Asbestattesten worden steeds in digitaal formaat (bijvoorbeeld .pdf) en in de Nederlandse taal opgesteld.

ARS DRIESEN zet zich in om het asbestattest beschikbaar te hebben uiterlijk 14 kalenderdagen na uitvoering van het inspectiebezoek. Dit is een indicatieve termijn gebaseerd op een inschatting. Indien de termijn niet gegarandeerd kan worden zal ARS DRIESEN de klant hier zo snel mogelijk van verwittigen. Overschrijding van de termijn omwille van andere reden dan opzet of grove schuld door ARS DRIESEN geeft de klant geen recht om schadevergoeding te vorderen of vertragingsboeten of korting te eisen. Indien de vertraging veroorzaakt werd door vertraging bij het extern geaccrediteerd laboratorium, dient dit te worden beschouwd als overmacht.

Conform de geldende wetgeving zal ARS DRIESEN het asbestattest en de bijhorende gegevens en beeldmateriaal registreren en opslaan in de centrale databank van OVAM. De klant geeft ARS DRIESEN hiertoe de uitdrukkelijke toestemming en kan het asbestattest nadien consulteren via de online toepassing MIJN WONINGPAS via https://woningpas.vlaanderen.be/.

Het definitieve asbestattest wordt pas via e-mail aan de klant overgemaakt nadat de factuur van ARS DRIESEN werd betaald. In onderling overleg kan in afwachting van de betaling eventueel reeds een voorlopig asbestattest worden bezorgd.

12. Geldigheid asbestattest

Het asbestattest is standaard 10 jaar geldig. Deze geldigheidsduur wordt ingekort tot 5 jaar wanneer asbesthoudend materiaal met een hoog risico wordt vastgesteld of indien er een beperking was tijdens het onderzoek waardoor ARS DRIESEN niet het volledige inspectiegebied kon onderzoeken. ARS DRIESEN vermeldt de geldigheid van het asbestattest expliciet op het attest in kwestie.

13. Verplichtingen van de klant

De klant verbindt zich ertoe alle informatie aan ARS DRIESEN te bezorgen die invloed kan hebben op een vlotte en veilige uitvoering van de asbestinventarisatie of het resultaat ervan, vóór aanvang van het inspectiebezoek. Dergelijke informatie omvat onder meer: informatie over de toegankelijkheid van de inspectielocatie, eventueel aanwezige veiligheidsrisico’s, aanwezigheid van dieren of ongedierte, vegetatieve wildgroei, ondergelopen kelders en elke andere informatie die relevant kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

De klant verbindt zich er eveneens toe om volgende voorwaarden voor het inspectiebezoek na te leven:

- De klant, eigenaar of een aangestelde is ter plaatse aanwezig op het afgesproken tijdstip om toegang van alle te inspecteren ruimtes en installaties te verschaffen. Niet-toegankelijke ruimtes tijdens het inspectiebezoek worden in de OVAM databank gerapporteerd als “tijdelijke onderzoeksbeperking” en kunnen uitreiking van een OVAM asbestattest uitstellen of verhinderen.

- De klant zorgt ervoor dat alle gebouwdelen vlot toegankelijk en veilig te betreden zijn. Vegetatieve wildgroei wordt zoveel mogelijk verwijderd en er is voldoende natuurlijk of kunstmatig licht. Mogelijke asbesthoudende materialen op een hoogte hoger dan 3,5 m werkhoogte worden niet bemonsterd, met uitzondering van asbestcementen buitenschiltoepassingen. Hiervoor wordt een beperkingsfiche opgesteld, tenzij de klant een gekeurde stelling of hoogtewerker met bediener ter beschikking stelt.

- De klant zorgt zelf voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen en/of toelatingen voor de uitvoering van het inspectiebezoek en/of het gebruik van toegangswegen naar de inspectielocatie.

- De klant bezorgt waar mogelijk vooraf grondplannen of technische tekeningen van het te inspecteren pand.

De asbestdeskundige heeft het recht om inspectie van een gebouwdeel te weigeren indien niet aan alle bovenvermelde voorwaarden is voldaan. De klant heeft in dergelijk geval geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

14. Website

ARS DRIESEN doet al het mogelijke om een storingsvrije werking van haar website te realiseren, met voorbehoud om de omvang, inhoud en functionaliteit ervan te wijzigen en/of te onderhouden naar eigen goeddunken. ARS DRIESEN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen en/of storingen van de aangeboden online diensten, voor verlies van gegevens, voor het verspreiden van virussen of malware of voor fouten in het aanbod of de weergegeven prijzen door bijvoorbeeld onvolledige informatie, drukfouten, afwijkende kleurweergave of informatie die niet up-to-date is.

ARS DRIESEN informeert de klant naar best vermogen over fiscale, juridische en wettelijke aandachtspunten of verplichtingen, zowel mondeling als via de website. ARS DRIESEN kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor informatie die foutief, onvolledig of niet up-to-date is. De klant is verantwoordelijk om zelf de nodige informatie in te winnen bij de bevoegde instanties.

15. Intellectuele eigendomsrechten

Alle door ARS DRIESEN gemaakte documenten, beelden, teksten, ontwerpen en alle andere intellectuele werken ongeacht de vorm, blijven eigendom van ARS DRIESEN. Het is de klant niet toegestaan om deze zelf of met behulp van derden te verspreiden, te kopiëren, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken zonder expliciete voorafgaande toestemming. Indien ARS DRIESEN informatie van partners, overheden of derde partijen aan de klant overmaakt, is dat louter ter indicatieve titel zonder garantie op inhoudelijke correctheid.

16. Privacy

De klant identificeert zich bij bepaalde processen zoals, doch niet beperkt tot, het invullen van een online contactformulier of het invullen van een OVAM opdrachtformulier. Bepaalde gegevens zoals persoonlijke contactgegevens en informatie over de betrokken onroerende goederen en hun eigenaar(s) zijn nodig voor de validatie, controle en uitvoering van de opdracht.

De verantwoordelijke voor de verwerking, ARS DRIESEN, respecteert de Belgische wet van 8.12.1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. De door de klant meegedeelde gegevens kunnen, in overeenstemming met de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, ook worden gebruikt voor communicatie over de status van de opdracht, de uitvoering van de overeenkomst, wettelijk verplichte registraties en verzending van nieuwsbrieven of andere reclame- en/of marketingdoeleinden.

ARS DRIESEN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om na te gaan welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden. De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor direct marketing doeleinden of vragen formuleren over ARS DRIESEN privacy beleid via schriftelijke melding via e-mail of post.

De klant heeft wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van persoonsgegevens. Na voorlegging van een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ARS DRIESEN, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens.

17. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de ARS DRIESEN website kunnen “cookies” op de harde schijf van de computers en mobiele apparaten van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van het toestel geplaatst wordt wanneer men een website raadpleegt.

ARS DRIESEN gebruikt volgende cookies:

• Functionele cookies: zoals het bijhouden van ingevoerde gegevens of login

• Social Media cookies: voor pagina’s die men op de website bekijkt met buttons voor “delen via social media”. Voor het functioneren van deze buttons worden social media cookies van de social media partijen gebruikt, zodat deze de account herkennen wanneer bezoekers online content willen delen.

• Advertentie cookies: Via deze cookies kan men relevante advertenties tonen in functie van persoonlijke interesses.

De klant kan diens internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing verschijnt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan via de instellingen van de browser. Door deze actie is het echter mogelijk dat bepaalde grafische elementen niet correct verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet bruikbaar zijn. Door gebruik te maken van de ARS DRIESEN website, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies.

18. Annulatie en verbrekingsvergoeding

Als er nog geen prestaties werden geleverd, kunnen partijen de opdracht kosteloos annuleren via een schriftelijke melding mits dit minimaal 5 kalenderdagen voor de voorziene datum van het inspectiebezoek gebeurt en op voorwaarde dat er nog geen prestaties werden geleverd of kosten gemaakt. Partijen kunnen in dergelijk geval overeenkomen om de overeenkomst te verbreken of de prestaties uit te stellen naar een andere datum, zonder elkaar verbrekingsvergoeding verschuldigd te zijn.

In geval er reeds prestaties werden geleverd of kosten werden gemaakt, is de klant aan ARS DRIESEN betaling verschuldigd voor het reeds gepresteerde werk en de reeds gemaakte kosten, onverminderd het recht van ARS DRIESEN om bijkomende schadevergoeding en/of de volledige nakoming van de overeenkomst, dan wel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Indien het inspectiebezoek om gelijk welke reden niet kan doorgaan op de voorziene datum, zoals doch niet beperkt tot, laattijdige annulatie, het niet aanwezig zijn van de klant of diens aangestelde om toegang tot het pand te verschaffen, wordt de volledige prijs voor voorziene prestaties en verplaatsingskosten opeisbaar.

19. Klachtenprocedure

De klant kan eventuele klachten over de dienstverlening van ARS DRIESEN schriftelijk en gemotiveerd melden per post of via e-mail aan info@arsdriesen.be. ARS DRIESEN zal de ontvangst van de klacht zo snel mogelijk en binnen maximaal 7 kalenderdagen bevestigen en in behandeling nemen. Blijkt de klacht gegrond, dan zal ARS DRIESEN binnen maximaal 30 kalenderdagen een minnelijk voorstel formuleren en een oplossing voorstellen.

De klant kan eventuele klachten ook rechtstreeks aan de toezichthoudende autoriteit richten via het online klachtenformulier op https://ovam.vlaanderen.be/klacht-asbestattest of aan de consumentenombudsdienst van de F.O.D. Economie via https://consumentenombudsdienst.be/nl.

20. Ontbinding en overmacht

ARS DRIESEN houdt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door tijdelijke of blijvende overmacht. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door ARS DRIESEN beïnvloed kunnen worden zoals en niet beperkt tot: verkeersbelemmeringen, uitzonderlijke weersomstandigheden, sociale conflicten of stakingen, brand, … Daarin zijn vertragingen bij het labo uitdrukkelijk inbegrepen.

In dergelijk geval heeft de klant recht op teruggave van reeds aan ARS DRIESEN betaalde bedragen, zonder bijkomende schadevergoeding, voor zover die bedragen betrekking hebben op nog niet geleverde prestaties (bijvoorbeeld voorschotbetalingen). Dergelijke terugbetalingen gebeuren per overschrijving binnen de 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst.

Als de klant de betaalplicht niet respecteert, is ARS DRIESEN gerechtigd om verderzetting of hernieuwing van huidige of toekomstige overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of op te schorten. De klant kan de overeenkomst eveneens eenzijdig stopzetten of opschorten indien ARS DRIESEN haar contractuele verplichtingen niet nakomt. Partijen zullen elkaar zo snel mogelijk verwittigen van een intentie tot ontbinding en blijven gehouden tot betaling van voorgaande facturen en/of restituties met betrekking tot reeds geleverde diensten.

21. Aansprakelijkheid, wanprestatie en restitutie

Alle opdrachten uitgevoerd door ARS DRIESEN houden een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. Dit betekent dat de asbestdeskundige zich voortdurend inspant om de overeenkomst uit te voeren volgens de regels van de kunst, op basis van de beschikbare techniek en conform de geldende wetgeving.

Indien een der partijen de overeenkomst niet, slechts gedeeltelijk of incorrect uitvoert, verwittigt de partij die schade geleden heeft, de andere partij schriftelijk binnen de 14 kalenderdagen met opgave van reden en een inschatting van de geleden schade. Voor zover die gegrond is en in financiële waarde uit te drukken, wordt de schade tussen partijen gerestitueerd. In geen geval ontheft dit de klant van de betalingsplicht voor facturen die niet rechtstreeks op de schade betrekking hebben.

ARS DRIESEN is enkel aansprakelijk voor directe schade indien deze het gevolg is van het niet-naleven van de aangegane verbintenis of veroorzaakt door een opzettelijke zware fout of bedrog door ARS DRIESEN en/of haar aangestelde(n) conform Art. VI.83, 13° WER. ARS DRIESEN is niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade zoals maar niet beperkt tot: winstderving, niet-gunning van fiscale premies of teruggaven, uitstel of minderwaarde bij verkoop onroerend goed, …

De klant is zelf verantwoordelijk om het asbestattest tijdig aan de bevoegde instanties over te maken, zoals aan de notaris bij verkoop van onroerend goed. ARS DRIESEN kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die het gevolg is van het niet tijdig of correct overmaken van het asbestattest door de klant, zoals doch niet beperkt tot, de nietigheid of uitstel van een verkoop en alle daaraan verbonden kosten.

22. Overdracht van rechten en aansprakelijkheid

Indien de klant handelt in naam van een andere daadwerkelijke begunstigde, dan blijft ARS DRIESEN slechts gehouden tot haar verplichtingen jegens de klant. De klant neemt in dergelijk geval de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen jegens de daadwerkelijke begunstigde over.

23. Bewijs

De klant aanvaardt dat zowel analoge als elektronische communicaties, back-ups, foto’s en camerabeelden als bewijsvoering kunnen dienen.

24. Afwervingsverbod

De klant verbindt zich ertoe om tijdens en tot 12 maanden na het beëindigen van de overeenkomst geen medewerker(s) of aangestelde(n) van ARS DRIESEN rechtstreeks of onrechtstreeks aan te werven op straffe van een forfaitaire schadevergoeding van 35.000 € te vermeerderen met bijkomende schadevergoeding voor zover deze kan worden bewezen.

25. Geschillen en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering wanneer de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht voor consumenten spelen en een andere recht aanwijzen. Bij gerechtelijke geschillen zijn de (Belgische) rechtbanken van de zetel van ARS DRIESEN bevoegd behalve wanneer de dwingende bepalingen inzake rechtsmacht voor consumentenovereenkomsten van toepassing zijn. Dan zijn de rechtbanken bevoegd zoals aangewezen door het internationale privaatrecht. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform voor online geschillenbeslechting:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

ARS Driesen BV
ARS Driesen zorgt voor een professionele aanpak van uw asbest attest tegen competitieve prijzen. Contacteer ons nu om een afspraak te maken.